Do školy bez podmienok!

Iniciatíva rodičov za dôsledné dodržiavanie ľudsko-právnych štandardov pri testovaní a očkovaní proti COVID 19 s osobitným dôrazom na ochranu detí a mládeže. Sme proti akémukoľvek podmieňovaniu nástupu žiakov na prezenčné vyučovanie. Trváme na rešpektovaní nedotknuteľnosti ľudskej osoby dieťaťa, jeho dôstojnosti, integrity, etiky a mravnej povinnosti odsúdiť, odmietnuť a sankcionovať nútené totalitné experimenty na deťoch a ich rodičoch.

Priviedli sme naše deti na svet, aby sa stali budúcnosťou slovenského národa a aby ďalej cez svoje deti a ich vnukov uchovávali a rozvíjali jedinečnú kultúru, tradície, vedomosti a potenciál. Našim cieľom je, aby sme my, rodičia, mohli naďalej plnohodnotne a bez podmienok a prekážok zo strany štátu, rozhodovať o zdraví a akomkoľvek zdravotnom úkone našich detí a ich budúcnosti, zvolenej forme školskej dochádzky a výbere školy pre naše deti. Bez podmienok. Bez prekážok. Bez nátlaku.

Viac informácii: Škola bez podmienok (skolabezpodmienok.sk)